Wzór umowy na prace remontowe

UMOWA NA PRACE REMONTOWE Z MATERIAŁEM ZAKUPIONYM PRZEZ NASZĄ FIRMĘ

Zawarta w dniu …………………………..w ……………………….. pomiędzy

………………………………………………………………. zamieszkałym w ………………………………………..,
………………………………………………., zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a firmą ………………………….. z siedzibą w………………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez………………………………….
została zawarta umowa o następującej treści:

 • 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na pracach remontowych wyszczególnionych w załączniku nr 1.

 

 • 2

1.Wykonawca zakupi materiały niezbędne do wykonania dzieła.

 1. Wykonawca po zakończeniu dzieła zobowiązany jest do oczyszczenia mieszkania z wszelkich materiałów budowlanych.
 • 3
 1. Rozpoczęcie wykonania dzieła nastąpi dnia r…………….., natomiast ukończenie dzieła nastąpi dnia …………..r.
 2. Pod warunkiem terminowego wypłacania zaliczek na poczet prac remontowych.
 3. Jeżeli zaliczki wypłacanie będą nie terminowo wykonawca może przedłużyć termin wykonania zlecenia
 • 4

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie. W takim przypadku jest on odpowiedzialny za jej działania jak za własne.

 • 5
 1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dzieło w wysokości określonej wyceną zakresu pracy zgodnie z artykułem nr1.
  2. Wynagrodzenie zostanie wypłacona w następujący sposób
 1. a) rozliczane w trzech transzach dzielonych
 • 40% w dniu rozpoczęcia prac,
 • 40% w trakcie trwania prac remontowych,
 • 20% w dniu zakończenia zlecenia

 

 • 6
 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane dzieło na okres 24 miesięcy.
 • 7
 1. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu dzieła, Zamawiający może:a) odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy okres 7 dni roboczych.
 • 8

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 • 9

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 • 10

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 • 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

&12

Dokumenty dostarczone do umowy:

 • załącznik zakresu wykonania prac
 • formularz zaliczek za prace remontowe
 • formularz zaliczek na materiały

Zamawiający                                                   Wykonawca

 

 

 

 

UMOWA NA PRACE REMONTOWE Z TOWARU ZAKUPOWANEGO NA DANE KLIENTA

Zawarta w dniu …………………………..w ……………………….. pomiędzy

………………………………………………………………. zamieszkałym w ………………………………………..,
………………………………………………., zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a firmą:…………………………………………………………………

 

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści:

 • 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na pracach remontowych wyszczególnionych w załączniku nr 1.

 • 2
 1. Wykonawca zakupi materiały niezbędne do wykonania dzieła oraz udokumentuje zakupy fakturą vat wystawioną na dane Zamawiającego.
 2. Zamawiający przeznaczy na ten cel kwotę ………………. zł. po wyczerpaniu tej kwoty zleceniodawca zobowiązany jest do zakupu lub dołożenia kwoty pieniężnej nie zbędnej do wykonania zlecenia.
 1. Wykonawca po zakończeniu dzieła zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych materiałów oraz zwrócić te, których nie zużył do wykończenia dzieła, najpóźniej w dniu przyjęcia dzieła przez Zamawiającego.
 • 3
 1. Rozpoczęcie wykonania dzieła nastąpi dnia ………………… r., natomiast ukończenie dzieła nastąpi dnia …………………..r.
 • 4

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie. W takim przypadku jest on odpowiedzialny za jej działania jak za własne.

 • 5
 1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dzieło w wysokości określonej wyceną zakresu pracy zgodnie z artykułem nr1.
  2. Wynagrodzenie zostanie wypłacona w następujący sposób
 1. a) rozliczane raz w tygodniu w kwocie wspólnie ustalonej przez zleceniodawce oraz zleceniobiorce
 2. b) w dniu zakończenia zlecenia pozostała różnica rozliczenia wynikająca z załączonego cennika prac
 • 6
 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane dzieło na okres 24 miesięcy.
 • 7
 1. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu dzieła, Zamawiający może:
 2. a) odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy okres 7 dni roboczych.
 • 8

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 • 9

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 • 10

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 • 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

$ 12

Dokumenty dostarczone do umowy:

 • załącznik zakresu wykonania prac
 • formularz zaliczek za prace remontowe
 • formularz zaliczek na materiały

Zamawiający                                                   Wykonawca

 

 

Formularz zaliczek za prace remontowe

KWOTA DATA PODPIS WYKONAWCY PODPIS ZLECENIODAWCY