wzór umowy na wykonanie usług remontowych

Zawarta w dniu ……………………… w Poznaniu pomiędzy……………………………………………….zamieszkałym w ………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a firmą ……………………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez ………………………………..

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na pracach remontowych wyszczególnionych w załączniku nr 1.

 

§ 2

1. Wszystkie materiały budowlane zostaną wybrane przez wykonawcę i dostarczone na budowę za które klient jest zobowiązany zapłacić w dniu otrzymania faktury gotówką na poczet hurtowni lub wykonawcy.

 

2. Wykonawca po zakończeniu dzieła zobowiązany jest do oczyszczenia mieszkania z wszelkich materiałów budowlanych.

3. Materiały budowlane zostaną zakupione i dostarczone na budowę w dniu rozpoczęciem prac remontowych.

– materiały będą dowożone etapami według potrzeb

§ 3

1. Rozpoczęcie wykonania dzieła nastąpi pomiędzy 22.11.2022 natomiast ukończenie ………………….. roku.

 

§ 4

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie. W takim przypadku jest on odpowiedzialny za jej działania jak za własne (pracownicy)

§ 5

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dzieło w wysokości określonej wyceną zakresu pracy zgodnie z artykułem nr1.

2.Wynagrodzenie zostanie wypłacona w następujący sposób:

– opłata za materiały budowlane opłacana gotówką na podstawie faktur lub paragonów

– rozliczenie płatne gotówką po każdym etapie prac

 

Transze:

Kwota

Podpis wykonawcy

Podpis zleceniodawcy

Transza 1: 30%

   

Transza 2: 40%

   

Transza 3: 30%

   
    

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane dzieło na okres 24 miesięcy.

§ 7

 

1. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu dzieła, Zamawiający może:

 

    a) odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy okres 14 dni roboczych.

§ 8

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Zamawiający                                                   Wykonawca

przykładowe wyceny usług remontowych

Przykładowy kosztorys prac wykończenia mieszkania w stanie deweloperskim 42m2

   

Wykończenia Wnętrz / Remonty Łazienek / Prace Elektryczne / Instalacje Hydrauliczne / Meble Na Wymiar

www.hdgremonty.pl

tel: 691-847-677

e-mail: poznanremonty@wp.pl

Wykończenie mieszkania w stanie deweloperskim 42 m2

Prace przygotowawcze całość mieszkania bez łazienki:

 

Wyburzenie ścianki działowej w kuchni / obróbka tynkarska / wynoszenie zanieczyszczeń

1 100,00 zł

Przeniesienie podejść do grzejnika lub przeniesienie oraz podłączenie grzejnika na bocznej ścianie kuchni / kucie / zaklejanie bruzd

400,00 zł

Doprowadzenie instalacji Rj / antenowej oraz 230 V na ścianę w salonie / bruzdowanie / zaklejanie bruzd

600,00 zł

Rozprowadzenie instalacji w sypialni 2x lampa wisząca / wyłączniki oraz gniazda na wysokości szafek nocnych / bruzdowanie zaklejanie bruzd

400,00 zł

Obróbka drzwi wewnętrznych / tynkowanie / zatopienie siatki na łączeniach tynku / obróbka płytą gipsowo – kartonową

600,00 zł

Prace wykończeniowe:

 

Gruntowanie ścian oraz sufitów uni – gruntem

700,00 zł

Dwukrotne szpachlowanie ścian oraz sufitów / szlifowanie / demontaż oraz ponowny montaż grzejników / zabezpieczanie okien ora drzwi

9 200,00 zł

Gruntowanie lateksową farbą gruntującą / akrylowanie narożników

2 300,00 zł

Dwukrotne malowanie ścian oraz sufitów farbami ostatecznego krycia

5 750,00 zł

Położenie tapety na ścianie łazienkowej

600,00 zł

Położenie paneli winylowych w jodełkę na całości mieszkania / położenie listew przypodłogowych

3 680,00 zł

Łazienka:

 

Wkucie instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej podejść pod baterię prysznicową oraz umywalkę / zaklejanie bruzd

Rozkucie pionu kanalizacyjnego przeniesienie instalacji pod wc podtynkowe ( odbudowa )

1 100,00 zł

Przeniesienie grzejnika / kucie zaklejanie bruzd

400,00 zł

Montaż stelaża podtynkowego / podłączenie / zabudowa z płyty gipsowo – kartonowej

400,00 zł

Skucie posadzki montaż brodzika 5 cm w posadzce / odbudowa posadzki

800,00 zł

Przygotowanie ścian oraz podłóg pod układanie płytek

800,00 zł

Położenie izolacji na podłodze oraz w części brodzika do wysokości 210 cm

400,00 zł

Położenie płytek podłogowych oraz ściennych / wiercenie otworów pod sprzęty / fugowanie / położenie sylikonów

Położenie płytek nad latem kuchennym

8 400,00 zł

Wyklejanie powierzchni nad płytkami płytą gipsowo – kartonową / szpachlowanie

600,00 zł

Montaż osprzętów łazienkowych: misy wc / klapy / przycisku / szafki / umywalki / baterii / deszczownicy / baterii / szyby / kraników doprowadzających wodę / montaż kraników w kuchni

1 400,00 zł

Razem prace remontowe bez materiałów budowlanych:

Rabat z polecenia 10 %

Rabat 10 %

Razem prace remontowe bez materiałów budowlanych:

38 830,00 zł

3883,00 zł

3883,00 zł

31064,00 zł

Uwagi:

Nie zostały obliczone koszty rozprowadzenia instalacji elektrycznej do na potrzeby kuchni.

 

Materiały budowlane:

Materiały budowlane brudne ( gipsy / kleje / grunty / taśmy itp. )

Materiały instalacji elektrycznej

Materiały instalacji wodnej – kanalizacyjnej / podłączeniowej

Razem materiały budowlane:

Około 6000- 7000,00 zł

Około 1500,00 zł

Około 1000,00 zł

Około 9500,00 zł

Przykładowy kosztorys prac remontowych mieszkania 40m2

  

Kompleksowa obsługa inwestycji remontowych

e-mail: poznanremonty@wp.pl

www.hdgremonty.pl

tel: 691-847-677

WYKONUJEMY:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE,GAZ,KOMINKI,MEBLE NA WYMIAR,ELEWACJE,KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIE WNĘTRZ

Remont mieszkania ul…………….. 40m2

Kompleksowe oczyszczenie mieszkania :

usunięcie wszystkich zbędnych rzeczy : meble / drzwi itp.

Skucie posadzki / tynków

usunięcie ściany działowej

wynoszenie odpadów

6 000,00 zł

Rozprowadzenie nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej / przerobienie podejść pod grzejniki wymiana grzejników

Dostosowanie łazienki pod projekt / dostosowanie kuchni pod projekt

4 500,00 zł

Wykonanie posadzki betonowej na całości mieszkania w jednym poziome

6 000,00 zł

Położenie tynków gipsowych na ścianach

8 400,00 zł

Wykonanie sufitów podwieszanych na całości mieszkania

4 000,00 zł

Zamurowanie otworu drzwiowego / wykucie otworu drzwiowego w innym miejscu / włożenie nadproża pod drwi

1 200,00 zł

Dwukrotne szpachlowanie ścian oraz sufitów

6 400,00 zł

Gruntowanie ścian ora sufitów uni – gruntem

600,00 zł

Gruntowanie ścian lateksową farbą gruntującą / akrylowanie narożników

2 100,00 zł

Dwukrotne malowanie ścian oraz sufitów

5 500,00 zł

Łazienka:

 

Montaż stelaża podtynkowego / podłączenie / zabudowa z płyty gipsowo – kartonowej

400,00 zł

Położenie izolacji na podłodze oraz w obrębie brodzika

200,00 zł

Położenie płytek podłogowych oraz ściennych / wiercenie otworów pod sprzęty / fugowanie / położenie sylikonów

6 500,00 zł

Montaż osprzętów łazienkowych: misy wc / klapy / przycisku / szafki / umywalki / baterii / kraników doprowadzających / brodzika / kabiny / baterii / deszczownicy / grzejnika

1 100,00 zł

Modernizacja instalacji gazowej

3 500,00 zł

Razem prace remontowe bez materiałów budowlanych:

56400,00 zł / brutto

  

Materiały budowlane brudne: gipsy / kleje / materiały instalacyjne / materiały pomocnicze oraz wywóz zanieczyszczeń

25 000,00 zł – 30000,00 zł

Uwagi:

Przy kompleksowym remoncie jak u Pana panele oraz listwy plastikowe jako rabat mogę zamontować w symbolicznej kwocie 1000,00 zł

 

Wszystkie materiały po za budowlane takie jak płytki / panele / listwy / osprzęty łazienkowe / grzejniki itp. rzeczy mogę kupować osobiście oraz dowozić na budowę pod warunkiem wybory materiałów w Leroy Merle